Cennik 2024

Regulamin

Regulamin
Regulamin został przygotowany w trosce o bezpieczeństwo i zapewnienie przyjemnego pobytu wszystkim odwiedzającym domki U PAPUGI
Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z regulaminem!
1. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00.Można przyjechać na teren ośrodka w godzinach wcześniejszych w dniu przyjazdu i pozostawić samochód na parkingu.
2. Do korzystania z domków uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości.
3. Klient zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt (w rozliczeniu uwzględniana jest kwota zadatku).
4. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu w razie braku szkód po sprawdzeniu domku przez właściciela ośrodka lub osobę upoważnioną.
5. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę miejscową (przekazywaną na rzecz Gminy Mielno) oraz opłatę za sprzątanie w wysokości 250 zł.
6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana. Klient ośrodka nie może przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
7. Zameldowanie i wymeldowanie następuje w recepcji. Uprasza się o wcześniejsze zgłoszenie godziny wyjazdu w celu sprawnego odbioru domku przez właściciela lub osobę upoważnioną.
8. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego miejscu (parkingu).
9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00. W godzinach ciszy nocnej Klienci mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokojnego pobytu innym osobom. W przypadku gdy Klient naruszy spokój sąsiadów, po uprzednim wezwaniu przez właściciela ośrodka lub osoby upoważnionej do stosowania się do postanowień regulaminu, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy krótkoterminowego zakwaterowania w domku w trybie natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
10. Klient zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właściciela ośrodka lub osoby upoważnionej.
11. Należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. W szczególności zabrania się:

a) używania urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem domku i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,
b) wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,
c) rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi (tj. z grilla można korzystać wyłącznie przed domkiem). Nie wolno korzystać z grilla na tarasie!
12. Klient nie ma prawa bez wcześniejszej zgody właściciela ośrodka lub osoby upoważnionej dokonywania jakichkolwiek napraw lub czynienia jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela ośrodka lub osobę upoważnioną.
13. Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie ośrodka pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz jeżeli nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Klient przywożący ze sobą psa (lub inne zwierzę domowe mogące stanowić zagrożenie) obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym osobom, w szczególności na terenie ośrodka pies powinien być prowadzony na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono na terenie ośrodka.
14. Zgubienie kluczy do domku lub furtki powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka. Zgubienie pilota do bramy powoduje obowiązek zapłaty odszkodowania w wysokości równowartości nabycia nowego pilota.
15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach i poza domkiem przedmioty wartościowe, pieniądze, papiery wartościowe i inne cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Uprasza się o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczenia domku. Parking na terenie ośrodka nie jest terenem strzeżonym.
16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, braku sygnału TV lub Wi-Fi itp.
17. Uprasza się o wynoszenie śmieci do kontenerów znajdujących się na parkingu w wydzielonym miejscu oraz przestrzeganie zasad segregacji odpadów.
18. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez Klienta rezerwacji, jeśli odwołanie nastąpiło na 30 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem.
19. Jeżeli właściciel ośrodka w toku negocjacji z Klientem nie postanowi inaczej obowiązują turnusy 7 i 14 – dniowe, które rozpoczynają i kończą się w sobotę.
20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informujemy, że:

a) administratorem danych osobowych jest Piotr Fluder ul. Elizy Orzeszkowej 4/1 60-778 Poznań. 2. Dane do kontaktu: Piotr Fluder, ul. Elizy Orzeszkowej 4/1, 60-778 Poznań, telefon +48 607776493, e-mail kontakt@superdomkinadmorzem.pl.
b) dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez Klienta formularza. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wykonania usługi.
c) dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
przez Administratora danych osobowych, w tym profilowaniu.
d) Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
– dostęp do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) danych,
– usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
– do ograniczenia przetwarzania danych,
– do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO,
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO,
– wycofania zgody w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-
mailem na adres: kontakt@superdomkinadmorzem.pl ewentualnie osobiście pod
adresem ul. Malinowa 4,6, 8 w Mielenku. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator
danych osobowych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
21. Regulamin ośrodka dostępny jest na stronie internetowej www.superdomkinadmorzem.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji.
22. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia ośrodka, czystości i porządku, Klient proszony jest o poinformowanie o tym właściciela ośrodka, co umożliwi personelowi ośrodka natychmiastową reakcję. Reklamacje należy składać na adres e-mail: kontakt@superdomkinadmorzem.pl.
23. Klient ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody na terenie ośrodka powstałe z jego winy (lub osób, za które ponosi odpowiedzialność).
24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
25. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą wpłaty zadatku na rachunek bankowy (uznania rachunku kwotą zadatku) podany we wiadomości e-mail potwierdzającej planowany termin pobytu. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

Regulamin korzystania z placu zabaw
1. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie. Nie wolno nawet przez chwilę pozostawiać dziecka na placu zabaw bez opieki osoby dorosłej będącej opiekunem dziecka.
2. Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją. Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
3. Wszelkie usterki należy natychmiast zgłaszać właścicielowi ośrodka lub osobie upoważnionej.
4. Z trampoliny w danym czasie może korzystać tylko jedna osoba. Większa liczba osób zwiększa ryzyko poważnych wypadków, takich jak złamanie kręgosłupa lub karku.
5. Zaleca się, aby korzystanie z trampoliny odbywało się po przeprowadzeniu rozgrzewki głównych partii mięśniowych i stawów skokowych.
6. Na trampolinie nie wolno nigdy wykonywać skoków akrobatycznych ani fikołków, gdyż zwiększa to ryzyko upadku na głowę lub kark co może spowodować paraliż lub nawet śmierć.
7. Maksymalne obciążenie trampoliny wynosi 100 kg.
8. Z trampoliny należy korzystać w odpowiednim ubraniu i bez obuwia.
9. Przed rozpoczęciem wykonywania skoków na trampolinie odłóż wszystkie ostre przedmioty (np. biżuterię).
10. Zachowaj ostrożność przy wchodzeniu na trampolinę i schodzeniu z niej. Nigdy nie zeskakuj ani nie przeskakuj z trampoliny na inne przedmioty.
11. Skacząc na trampolinie staraj się zachować kontrolę na ciałem. Skok kontrolowany to taki, w którym wyskok i lądowanie następuje w tym samym miejscu. Jeśli stracisz kontrolę nad skakaniem przerwij je.
12. Nigdy nie skacz zbyt długo, nie wykonuj też kolejno wielu wysokich skoków.
13. Skacząc, patrz na matę, inaczej możesz stracić równowagę lub kontrolę nad ciałem.
14. Kiedy skaczesz na trampolinie ktoś powinien zawsze cię obserwować. Dzieci mogą korzystać z trampoliny tylko pod nadzorem rodzica/opiekuna.
15. Staraj się nigdy nie lądować dalej niż w odległości 30 cm od środka batutu (maty) trampoliny. Przestań skakać, gdy za bardzo się oddalisz.
16. Nie skacz celowo w siatkę, nie odbijaj się od niej celowo. Nie wieszaj się rękoma na ramionach trampoliny.
17. Samochody zdalnie sterowane wydawane są wyłącznie osobom pełnoletnim.
18. W żadnym przypadku nie należy demontować (rozkładać na zespoły lub części, rozmontowywać) samochodu zdalnie sterowanego. Jeśli samochód został uszkodzony, nie działa, działa niepoprawnie należy natychmiast powiadomić właściciela ośrodka lub osobę upoważnioną.
19. Korzystanie z samochodu zdalnie sterowanego możliwe jest wyłącznie na przeznaczonym do tego terenie.
20. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo, dlatego bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych zasad.
21. Prosimy o zachowanie czystości i szanowanie zieleni.

Życzymy przyjemnego wypoczynku!!!